Wilki                                                              w Regionie Świętokrzyskim

Wilki w regionie świętokrzyskim

Monitoring, edukacja i ochrona

Ludzie tępili wilki i inne duże drapieżniki w Europie Środkowej już od średniowiecza. Obecnie wilki są prawnie chronione i powracają do mocno zmienionych przez ludzi ekosystemów. Jednym z takich miejsc położonych w centralnej części Polski jest Region Świętokrzyski. Wilki powróciły tu na początku lat 2000 i starają się przetrwać na tym gęsto zaludnionym obszarze poprzecinanym rozbudowaną infrastrukturą drogową. Region ten stanowi ważny łącznik pomiędzy populacjami wilków bytującymi we wschodniej części niziny europejskiej i populacjami kolonizującymi Niemcy i kraje Beneluksu.

Jak działamy?

Fundacja SAVE Polska wspiera monitorowanie postępów rekolonizacji regionu, przeciwdziałanie kłusownictwu, ochronę środowiska bytowania wilków oraz edukację lokalnych społeczności, która pozwoli na bezkonfliktowe współistnienie wilków i ludzi w regionie.

Jesteśmy świadomi niskiej akceptacji społecznej tych drapieżników, a także mitów i błędnych przekonań funkcjonujących na ich temat w społeczeństwie. Dlatego też organizujemy prelekcje i inne formy aktywności edukacyjnej, które pomogą lokalnym społecznościom przyzwyczaić się do zwiększającej się liczebności wilków w ich okolicach. Wierzymy, iż dzięki temu zwierzęta te będą miały lepszą szansę na przetrwanie w dłuższej perspektywie czasowej.

Monitoring wilków w regionie świętokrzyskim

SAVE Wildlife Conservation Fund Polska
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Finansowanie: SAVE Wildlife Conservation Fund Polska
Koordynacja i kontakt: Roman Gula

Nasz program monitoringu wilków Fundacji SAVE, prowadzony od 2012 roku, jest kontynuacją monitoringu watahy wilków bytującej w Puszczy Świętokrzyskiej od 2006 roku. Obszar projektu to pogórze gór Świętokrzyskich, leżące na pograniczu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Metody obejmują rejestrację wszystkich śladów obecności wilków, tropienia na śniegu, stymulacje wycia i analizę składu diety. Wyniki publikowane są co rok w formie raportów w języku polskim i angielskim.

Zespół projektu monitoringu wilków w regionie świętokrzyskim

Dr hab. Roman Gula
Kierownik Projektu

Artur Milanowski
Koordynator Projektu

Jacek Major
Koordynator Projektu

Dr Katarzyna Bojarska
Konsultantka naukowa

Prof. dr hab. Jörn Theuerkauf
Konsultant naukowy

Tomasz Bracik
Wolontariusz

Łukasz Tomasik
Wolontariusz


Wilknet

WILKnet jest inicjatywą integrującą osoby zaangażowane w badania, monitoring i ochronę wilków w Polsce. Na naszej stronie internetowej w zakładce “Aktualności” publikujemy bieżące informacje o projektach badawczych i monitoringowych oraz o wydarzeniach związanych z ochroną wilków. Do udziału w WILKnecie zachęcamy zarówno naukowców, pracowników administracji związanej z ochroną przyrody, jak i przyrodników amatorów. Nowości projektu są promowane w mediach społecznościowych.

Osoby zaangażowane w projekt WILKnet

Hubert Fedyń
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Dr Joanna Harmuszkiewicz
Nadleśnictwo Augustów

Prof. dr hab. Henryk Okarma
Instytut Ochrony Przyrody PAN

Dr Bartosz Pirga
Bieszczadzki Park Narodowy

Prof. dr hab. Jörn Theuerkauf
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Tomasz Bracik
Leśnik, ornitolog, przyrodnik

Łukasz Tomasik
Biolog, przyrodnik

Dr Przemysław Wasiak
Bieszczadzki Park Narodowy

Dr hab. Roman Gula
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Artur Milanowski
Nadleśnictwo Suchedniów

Jacek Major
Przyrodnik

Dr Katarzyna Bojarska
Instytut Ochrony Przyrody PAN

 

 

Wesprzyj nasze badania naukowe populacji wilków

To dzięki Tobie możemy monitorować rekolonizację tych fascynujących zwierząt w Polsce.