Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne:

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, w sytuacji gdy:

 1. odwiedzasz Stronę Administratora;
 2. korzystasz z formularza kontaktowego za pośrednictwem Strony;
 3. korzystasz z opcji dokonania darowizny poprzez Stronę;
 4. korzystasz z newslettera.

Administrator chroni Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli RODO).

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Przez Stronę rozumie się stronę www.fundacja-save.pl, która dostarcza informacji na temat działalności prowadzonej przez Administratora. Strona zawiera specjalny formularz, za pośrednictwem którego możesz zwrócić się do Administratora o udzielenie szczegółowych informacji w sprawach prowadzonych przez Administratora.

Sformułowanie „dane osobowe” na potrzeby Polityki Prywatności oznacza wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej.

Przez Użytkownika rozumie się każdą osobę, która korzysta z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Strony.

 

2. Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAVE – Wildlife Conservation Fund z siedzibą w Komornikach, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska; NIP: 9131614606; KRS: 0000399896; REGON: 021751112; reprezentowana przez Zarząd; e-mail kontakt@save-wildlife.org.

Z Administratorem można skontaktować się listownie, na adres wskazany powyżej lub mailowo pod adresem: kontakt@save-wildlife.org

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. otrzymywania darowizn online;
 4. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 5. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 6. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

 

4. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

Strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).

Podanie danych osobowych przez użytkowników Strony jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług za pośrednictwem Strony.

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. Informacje o komputerze, w tym: adres IP, data i godzina odwiedzin strony, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym: źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy chcesz zamówić usługę newslettera to: Twoje imię oraz adres e-mail;
 4. Dane osobowe, które zbieramy, gdy wysyłasz wiadomość z naszej strony internetowej, czyli: imię, nazwisko oraz adres e-mail, a także informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. Dane osobowe, które zbieramy, gdy dokonujesz wpłatę darowizny online to: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku/lokalu, miasto, kod pocztowy), adres e-mail, numer karty płatniczej, kod CVV, miesiąc ważności karty, rok ważności karty;
 6. Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym, kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały pozyskane:

 

 • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w odniesieniu do obsługi transakcji polegającej na wpłacie darowizny na rzecz Administratora;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Administratora, tj. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń w odniesieniu do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania związane z usługami świadczonymi przez Administratora, obsługi zgłoszeń, które kierujesz do Administratora a także przeprowadzenie analizy dotyczącej sposobu korzystania ze Strony internetowej Administratora lub poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzenia ulepszeń lub poprawy Strony;
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą: w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie newslettera;
 • Art. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w związku z archiwizacją dokumentacji na potrzeby księgowe/podatkowe.

 

W każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest  wyrażona przez Ciebie zgoda informujemy, że  wyrażenie zgody jest dobrowolne i zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jednak brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie niemożliwością świadczenia usług w postaci wysyłania newslettera.

 

6. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych
 5. podmiotom wspierającym Fundację w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, podmiotom świadczącym usługi IT oraz usługi prawne na rzecz Administratora (ewentualnie organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami)

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

 

7. Międzynarodowe transfery danych

 1. Dane osobowe zostaną wyłącznie przekazane do krajów trzecich:
 1. a) w kontekście korzystania z Google Analytics na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA zgodnie z art. 45 RODO.
 2. b) w kontekście aktywacji filmów z YouTube, jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Serwery niektórych dostawców usług, z których korzystamy, znajdują się w Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza Unią Europejską. Firmy w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych, które nie chronią danych osobowych w takim samym zakresie, jak ma to miejsce w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli Twoje dane są przetwarzane w kraju, który nie posiada zaawansowanego poziomu ochrony danych, takiego jak w Unii Europejskiej, odbywa się to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA zgodnie z art. 45 RODO lub standardową umową UE 2010 zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 05.02.2010 (2010/87 / UE) lub zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

 

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów, tj.:

do celów kierowania odpowiedzi na Twoje pytania za pośrednictwem formularza: dane osobowe Użytkownika zebrane przez nas podczas korzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zrealizowaniu zgłoszonej przez Użytkownika prośby;

do celów, w których je pozyskaliśmy; w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi udzielona przez Ciebie zgoda (newsletter) – nie dłużej, niż do czasu jej wycofania;

do wykonania obowiązków umownych, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia transakcji;

do celu utrzymywania założonego przez Ciebie na naszej stronie osobistego konta, na którym masz możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych, a które pozostanie aktywne do momentu, gdy nie otrzymamy od Ciebie dyspozycji jego zamknięcia;

do celów archiwizacji dokumentacji księgowej przez okres 5 lat.

Niezależnie od powyższych okresów, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora dla celów ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

 1. Gdy tylko Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne, zostaną usunięte lub zanonimizowane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych zaporą, szyfrowaniem danych, fizycznymi ograniczeniami dostępu do naszych centrów danych oraz kontrola uprawnień dostępu do danych).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

10. Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

10.1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

10.2. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

10.3. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.4. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

11. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże  nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać  na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również  w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

12. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Na naszej stronie korzystamy z następujących rodzajów plików cookies: niezbędne, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny oraz pliki cookies funkcjonalne, które służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu; bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. Używamy Google Analytics, Google Adwords Conversion Tracking oraz Doubleclick na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzić użytkowników podczas przeglądania witryny / poprawiać użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników;
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

 

13. Zmiany Polityki:

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.