Ochrona lasów deszczowych

Ochrona lasów deszczowych

Nasze zielone płuca

Według Global Forest Watch w 2019 roku z naszej planety zniknęło aż 3.8 miliona hektarów powierzchni lasów deszczowych! Obszary te są ekosystemami unikalnej i jednej z największej różnorodności biologicznej na Ziemi.

Dlaczego co roku wycina się tak duże obszary lasów deszczowych?

Tropikalne lasy deszczowe to przede wszystkim źródło drewna i innych bogactw naturalnych.
Lasy są również karczowane po to, by uzyskać nowe tereny dla hodowli zwierząt i uprawy roli, w tym plantacji oleju palmowego, a także, by rozbudować drogi i infrastrukturę niezbędną do transportu towarów

W rezultacie tych działań wiele gatunków występujących w lasach deszczowych traci swoje siedliska i niezbędne do przetrwania pożywienie. Zmagazynowany w roślinach węgiel trafia do atmosfery, przyśpieszając zmiany klimatyczne. Dodatkowo wycinka lasów powoduje pustynnienie obszarów i zaburzenie gospodarki wodnej.

W jaki sposób Fundacja SAVE wspiera ochronę lasów deszczowych przed nadmierną eksploatacją?

• zwiększamy świadomość na temat zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez edukację społeczeństwa, wywieranie presji na środowiska polityczne oraz informowanie firm na temat skutków wylesiania oraz alternatywach oleju palmowego

• wspieramy lokalne organizacje działające na obszarach lasów deszczowych


Indonezja

W ramach projektu Fundacji Friends of the Orangutans for Hutanriau w Indonezji od 2018 roku wspieramy ochronę lasów deszczowych na Sumatrze oraz wzmacnianie i rozwój społeczności Riau poprzez promowanie i edukowanie lokalnych społeczności na temat agroleśnictwa. W rezultacie miejscowa ludność może długofalowo uniezależnić się od uprawy oleju palmowego.

Dodatkowo mieszkańcy wioski otrzymują bezpłatne sadzonki do tworzenia szkółek drzew na terenie 1200 hektarów w wiosce Air Buluh w Riu. Umożliwia im to ponowne zalesianie zdegradowanych obszarów leśnych w ich otoczeniu i przeciwdziałanie wylesianiu.

Kamerun

We współpracy z kameruńską organizacją ekologiczną SEFE, Fundacja SAVE jest zaangażowana w ochronę lasów deszczowych w Kamerunie, a także zapobieganie powstawaniu planowanym głównie przez zagranicznych inwestorów plantacjom oleju palmowego.

Od roku 2011 amerykański inwestor Herakles próbował wykarczować około 73 000 hektarów lasów deszczowych w Kamerunie, by pozyskać teren pod uprawę plantacji palm olejowych – pomimo sprzeciwu miejscowej ludności, której nielegalnie zabrano obszary uprawne, a tym samym środki do życia.Z tego powodu od początku zaangażowaliśmy się w protesty przeciwko plantacji oleju palmowego, a także prowadziliśmy działalność edukacyjną o ekologicznych i społecznych konsekwencjach planowanej wycinki.

Fundacja SAVE uczestniczyła również w badaniach nad klasyfikacją ekologiczną dotkniętych obszarów, podczas której udowodniono jej wysoką wartość biologiczną. Dzięki lokalnym i ogólnoświatowym inicjatywom wycinka lasów deszczowych przez koncern Herakles została powstrzymana!

Pomóż nam chronić lasy deszczowe

Nie możemy pozwolić na zachwianie się bioróżnorodności w tych niezwykłych ekosystemach

50EUR


200EUR


500EUR


1000EUR